CENTAR ZA KOHLEARNU IMPLANTACIJU

Home
O nama
Odeljenja
Lekari Klinike
ORL Katedra
ORLNS vesti
Kontakt
Vaša pitanja
ORL spec. Vojvodine

 

 

 

telefon 484-3-309

Centar za kohlearnu implantaciju na Klinici za bolesti uva, grla i nosa, Kliničkog centra u Novom Sadu osnovan je novembra 2002. godine. Ovaj centar obezbeđuje preoperativnu dijagnostiku, operaciju, postoperativno podešavanje implanta i rehabilitaciju.
 

Šef centra:
Prof.dr Zoran Komazec, otorinolaringolog i audiolog
 

Članovi tima:
Prof. Dr Dragan Dankuc, otorinolaringolog
Prof. Dr Ljiljana Vlaški, otorinolaringolog
Asist. Dr Slobodanka Lemajić, otorinolaringolog
Prof. Dr Ksenija Ribarić-Jankes, otorinolaringolog i audiolog
Prim. Dr Marko Sente, otorinolaringolog i audiolog
Spomenka Nedeljkov, dipl. defektolog - surdolog
Dr Slavica Sotirović-Seničar, radiolog
Dr Katarina Koprivšek, radiolog
Dr Slađana Sakač, dečiji neurolog
Dr Vladimir Čanadanović, oftalmolog
Karola Vlajković, dipl. psiholog
Verica Vajs, viša medicinska sestra

NAGLUVOSTI I GLUVOĆE
Senzorne nagluvosti koje nastaju zbog oštećenja slušnih ćelija u unutrašnjem uvu samo se u retkim slučajevima mogu lečiti lekovima. Većina ovih nagluvosti ne može se popraviti ni lekovima niti operativnim putem.

Nagluvoj osobi sa ovim tipom nagluvosti može se pomoći slušnim aparatima čiji je zadatak da pojačanjem zvuka stimuliše preostale zdrave slušne ćelije. Problem nastaje ukoliko zdrave slušne ćelije više ne postoje, ili ih je toliko malo da se ni sa najjačim slušnim aparatima ne može izazvati osećaj slušanja. Naime, nedostatak dovoljnog broja slušnih ćelija onemogućava pretvaranje zvučne u električnu energiju, tako da zvuk ne može pristići do moždanih centara. Ove su osobe praktično potpuno gluve. Na žalost, postoji veliki broj dece i odraslih osoba sa ovakvim tipom oštećenja sluha. Njima se može pomoći jedino ugradnjom kohlearnog implanta.

KOHLEARNI IMPLANT
Kohlearni implant je sofisticirano tehničko pomagalo koje se ugrađuje u unutrašnje uvo, i koje omogućava gluvim i teško nagluvim osobama da ponovo čuju. Kohlearni implant zamenjuje izgubljenu funkciju unutrašnjeg uva, na taj način što prihvata zvuke, a zatim ih u govornom procesoru pretvara u električne signale. Ovi električni signali se preko elektrode koja je ugrađena u unutrašnje uvo prenose slušnim živcem ka moždanim centrima. Posledica ovoga jeste da do tada potpuno gluve osobe dolaze u kontakt sa zvukom, a pravilnom rehabilitacijom postiže se razumevanje govora kao i razvoj sopstvenog govora. Dobro rehabilitovana deca mogu da pohađaju redovnu školu.

ELEMENTI KOHLEARNOG IMPLANTA
Kohlearni implant se sastoji od unutrašnjeg i spoljašnjeg dela. Unutrašnji deo čine elektrode koje se ugrađuju hirurškim putem u unutrašnje uvo. Hirurška procedura ugradnje kohlearnog implanta ne razlikuje se bitno od uobičajenih mikrohirurških operacija uva. Spoljašnje komponente kohlearnog implanta čine mikrofon i govorni procesor. Govorni procesor omogućava pretvaranje zvučne energije primljene preko mirkofona u električne signale, koji preko elektrode bivaju preneti do nervnih vlakana slušnog živca, a nadalje do slušnih centara kore velikog mozga. Na ovaj način pacijent postaje svestan zvuka i u stanju je da se tokom rehabilitacije osposobi za samostalnu i nesmetanu auditivno-verbalnu komunikaciju. Govorni procesor može biti postavljen iza uva (behinde the ear) ili se nosi oko vrata (body-worn).                                                                   
Svi elementi sistema za kohlearnu implantaciju sačinjeni su od neškodljivih materijala i svaki pojedinačni proizvod prolazi rigorozne medicinsko-tehničke testove.

KANDIDATI ZA KOHELARNU IMPLANTACIJU
Kohlearnom implantacijom moguće je pomoći gotovo svoj gluvoj deci uzrasta do 8 godina, i odraslim osobama koji su nekada imali razvijen govor, a potom potpuno izgubile sluh. Kod dece starije od 8 godina i odraslih osoba koje nisu bile u kontaktu sa zvukom kohlearni implant može da izazove samo osećaj zvuka, ali ne i razumevanje govora. Posledica dugogodišnjeg života u potpunoj tišini jeste gubitak sposobnosti slušnih centara u mozgu da stvara zvučne slike, a samim tim je trajno onemogućeno razumevanje. Ova pojava nastaje iz razloga što se starenjem gubi sposobnost plasticiteta mozga koji treba da preuzima zvuke. Upravo iz tog razloga neophodno je implantaciju načiniti što je moguće ranije.

PREOPERATIVNA DIJAGNOSTIKA
U preoperativnoj obradi pacijenta pažnja se posvećuje celom pacijentu, a ne samo stanju sluha.
Naime, osim audiološke dijagnostike (tonalna audiometrija, impedansmetrija, BERA, govorna audiometrija) pacijent mora biti pregledan od strane surdologa, neurologa, psihologa, oftalmologa, kao i radiologa radi uvida u stanje unutrašnjeg uva. Nakon kompletne obrade pacijenta donosi se odluka o mogućnosti ugradnje kohlearnog implanta.
Kompletna dijagnostika može se za veoma kratko vreme obaviti na Klinici za bolesti uva, grla i nosa u Novom Sadu.

OPERACIJA
Ugradnja kohlearnog implanta je mikrohirurška operacija koja traje oko 3 sata. Tokom operacije postavljaju se elektrode u unutrašnje uvo, a tokom same operacije proverava se aktivnost postavljenih elektroda. Po dobijanju nalaza merenja koji pokazuju da je implant funkcionalan operacija se završava. Postoperativni tok traje 7 dana, kada se skidaju konci i pacijent otpušta sa Klinike.

PROGRAMIRANJE IMPLANTA
Nakon operacije implant nije funkcionalan. Nakon 6 sedmica od operacije vrši se “priključenje“ implanta postavljanjem povezivanjem implanta koji je operativno ugrađen sa govornim procesorom koji se nalazi iza uva ili se nosi na telu. Tom prilikom formira sa mapa slušanja, i određuje prag sluha i granica maksimalno glasnog, a još uvek podnošljivog zvuka.


U ovom opsegu će funkcionisati kohlearni implant. Ovaj opseg se sa slušnim treningom proširuje i na sledećim programiranjima biva sve veći. Programiranja se u prvih godinu dana vrše svakog meseca ili svakog drugog meseca, a kasnije i jednom godišnje.

REHABILITACIJA
Nakon priključenja kohlearnog implanta neophodna je habilitacija/rehabilitacija. Naime kohlearni implant sam po sebi ne znači nesmetanu komunikaciju. U toku rehabilitacionog tretmana formira se akustička memorija i pacijent počinje da komunicira. Mnogi pacijenti nakon sprovedenog rehabilitacionog tretmana mogu da pohađaju redovnu školu i, između ostalog, nesmetano se koriste telefonom.
Ukratko se može reći: “Kohlearni implant nije čudo, ali omogućava da se čudo desi“.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cochelar  Nucleus 24 Contour Advance - Image 2

 

 

 

Cochlear Implant Front View

 

 

 

 

 

Cochlear Implant Side View